China Silver Cent

1914 China Republic Yuan Shih-kai 10 Cents Year 3 AU

1914 China Republic Yuan Shih-kai 10 Cents Year 3 AU
1914 China Republic Yuan Shih-kai 10 Cents Year 3 AU

1914 China Republic Yuan Shih-kai 10 Cents Year 3 AU

1914 China Republic Yuan Shih-kai 10 Cents Year 3 AU.


1914 China Republic Yuan Shih-kai 10 Cents Year 3 AU